follow us on google news

HICEE: Προσέλκυση 3 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια με διασυνοριακές κοινές επενδύσεις

Αντιμετωπίζοντας το επενδυτικό κενό: Νέο έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής επενδυτικής αλυσίδας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Το έργο Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), όπου οι startups λαμβάνουν μόνο το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου επενδύσεων από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capitals).

Το έργο συντονίζεται από το EIT Health, το κορυφαίο δίκτυο καινοτομίας στην υγεία στην Ευρώπη, και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) που αποτελεί όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταίροι του έργου αντιπροσωπεύουν παρόχους υπηρεσιών ανάπτυξης επιχειρήσεων και δίκτυα επενδυτών από την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Σλοβακία και την Σλοβενία, καθώς και κέντρα καινοτομίας από το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Η διετής πρωτοβουλία υλοποιείται στρατηγικά στο πλαίσιο του HorizonEurope, του κορυφαίου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελούσε μόλις το 3,2% των συνολικών επενδύσεων από venture capital στην Ευρώπη το 2021. Οι start-ups που έλαβαν υποστήριξη έλαβαν μάλιστα κατά μέσο όρο επένδυση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, μόλις το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ.1 Η προσέλκυση κεφαλαίων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές περιοχές, που χαρακτηρίζονται ως αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα καινοτομίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας. Οι αιτίες, της παραπάνω πρόκλησης, περιλαμβάνουν λιγότερους στόχους επενδύσεων, χαμηλό αριθμό επενδυτών, καθώς και μια απροθυμία για επένδυση κεφαλαίων διασυνοριακά.

«Η έρευνα δείχνει ότι το κενό επενδύσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οφείλεται στον χαμηλό αριθμό έργων και επενδύσεων. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, το HICEE εστιάζει στην υποστήριξη των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, στην καλλιέργεια της ανταλλαγής γνώσεων μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων και στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών επενδύσεων. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι startups υγείας και επιστημών της ζωής και στοχεύει στο να εξοπλίσει τους ενδιαφερόμενους με τις γνώσεις που χρειάζονται για επιτυχημένη είσοδο στην αγορά», εξηγεί η Magda Krakowiak, Διευθύντρια του EIT Health Accelerator.

Προσέλκυση 3 εκατομμυρίων ευρώ σε κεφάλαια με διασυνοριακές κοινές επενδύσεις

Ο στόχος του έργου HICEE είναι η δημιουργία βιώσιμων οικοσυστημάτων επενδύσεων, η προσέλκυση τοπικών και διεθνών επενδυτών, η παροχή υποστήριξης στην διαχείριση κινδύνων, και η συνεχής κοινοποίηση επιτυχημένων αποτελεσμάτων για την προώθηση της αλληλεπίδρασης με τους επενδυτές.

Το έργο θα ξεκινήσει στις χώρες όπου εδρεύουν οι εταίροι, δηλαδή στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Σλοβακία και την Σλοβενία και θα επεκταθεί αργότερα και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει με νέες μεθοδολογίες τουλάχιστον 10 οργανισμούς υποστήριξης startup, όπως Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTOs). Επίσης, στοχεύει στην εκπαίδευση επιπλέον 30 εκπαιδευτών, που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν έως και 150 προγράμματα καινοτομίας/startup ετησίως. Άλλα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση 25 start-ups υγείας που παρουσιάζουν προχωρημένη επενδυτική ετοιμότητα σε διεθνείς αγορές και την προσέλκυση εκατομμυρίων σε διασυνοριακές κοινές επενδύσεις. Παράλληλα, ψηφιακά εγχειρίδια επενδύσεων και ένα επιστημονικό πληροφοριακό έγγραφο με πολιτικές επενδύσεων, που δημοσιεύονται ως μέρος της δέσμευσης του έργου για κοινοποίηση γνώσεων, θα λειτουργήσουν ως πολύτιμοι οδηγοί για τους επενδυτές, συμβάλλοντας σε μια πιο ενημερωμένη και ενδυναμωμένη επενδυτική κοινότητα.

Στοχεύοντας σε Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, πανεπιστήμια, επενδυτές και φορείς καινοτομίας, το HICEE δίνει έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας, που θα ενισχύσει την καινοτομία στην περιοχή.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμπεριλάβει άμεσα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς καινοτομίας και ευρωπαίους πολιτικούς, για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ευνοεί τη μακροχρόνια ανάπτυξη και τη σύναψη ζωντανών και διαρκών σχέσεων μεταξύ των παικτών καινοτομίας στην περιοχή και πέραν αυτής.

Εταίροι της κοινοπραξίας HICEE

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 10 εταίρους προερχόμενους από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό περιλαμβάνει το EIT Health (DE) ως συντονιστή, το συνδεδεμένο EIT Health SI (DE) και τους κύριους δικαιούχους, δηλαδή τη Civitta (SK), το Cobinangels (PL), το Crowdberry (SK), το EIT Health InnoStars(InnoStars) (DE), το Hungarian Business Angel Network (HunBAN) (HU), το Ljubljanski Univerzitetni Incubator (SI), το MEDVIA (BE) και το TU Delft (NL).

Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα αντλήσει τεχνογνωσία εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών και μελών συμβουλευτικών ομάδων, όπως το KU Leuven (BE), το Danube Angels (AT), το Hungarian Export PromotionAgency Nonprofit, Inc. (HU), το Business Angels Europe BAE (BE), το Karolinska Institutet Innovations AB KII (SE), το European Investment Fund EIF (LU), το Invest Europe IE (BE), και το Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (SI). 

Οι περισσότεροι από τους εταίρους του έργου HICEE είναι ήδη εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες στενά συνδεδεμένες με το πεδίο δράσης του έργου στις περιοχές τους.

Η Civitta διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρήσεων και μαζί με το το TU Delft, το Ljubljanski Univerzitetni Incubator και το InnoStarsέχουν ένα πολύ ισχυρό ιστορικό συνεργασίας σε κοινά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα DRIVE ή το RISJumpstarter. Το EIT Health και το EIF έχουν ήδη μια αξιόπιστη εργασιακή σχέση και παρέχουν ροές συναλλαγών με μειωμένο κίνδυνο σε συνεργαζόμενους ευρωπαίους επενδυτές μέσω της κοινής ανάπτυξης του Venture Center of Excellence (VCoE), ενός δημόσιο-ιδιωτικού προγράμματος συνεπένδυσης που συνδέεται με το Sustainable Development Umbrella Fund (SDUF) ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

“Το HICEE αποτελεί ένα βασικό βήμα προς την καλλιέργεια ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Για να διασφαλίσουμε την ευρεία υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου, θα επωφεληθούμε από την εκτεταμένη εμβέλεια του EIT Health InnoStars και του προγράμματός του Regional Innovation Scheme (RIS), το οποίο λειτουργεί σε 13 αναπτυσσόμενες περιοχές. Με την κοινή δέσμευση των μερών ενδιαφέροντος, των επενδυτών και των καινοτόμων, είμαι αισιόδοξος ότι το πρόγραμμα θα αφήσει ένα διαρκές αποτύπωμα στο οικονομικό και υγειονομικό τοπίο της περιοχής”, πρόσθεσε ο Balazs Furjes, Διευθυντής του EIT Health InnoStars.

follow us on google news

Διαβάστε Επίσης

Top Stories
Άποψη
Αλεξία Σβώλου

Η ελληνική dream team για τον καρκίνο του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι σχετικά σπάνιος, καθώς καταγράφονται περίπου 7 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, άρα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 770 νέα περιστατικά τον χρόνο. Η χειρουργική τους αντιμετώπιση είναι δύσκολη λόγω των ιδιομορφιών του παγκρέατος που βρίσκεται πολύ κοντά σε ζωτικά αγγεία του οργανισμού. Ωστόσο ακόμα και περιστατικά που βαφτίζονται «ανεγχείρητα», μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κορυφαία εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, που βρίσκεται στο νοσοκομείο «Μητέρα» και της οποίας ηγείται ο Χειρουργός Γρηγόρης Τσιώτος.

Σχετικά Άρθρα

Skip to content